Bel: 085-0656632, elke dag van 09.00 - 21.00
Dé specialist in computerreparatie | Bel 085-0656632 | info@eenvoudpc.nl
Elke dag bereikbaar

Van 09.00 – 21.00 uur op 085-0656632

Binnen 24 uur ter plaatse

Sinds 2006 en ook op feestdagen

Treubstraat 17, Voorschoten

open maandag-vrijdag van 10.00-18.00

Betaling achteraf

Als de klus is afgerond, per bank of contant

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EenvoudPc

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van EenvoudPc.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door EenvoudPc is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EenvoudPc in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 EenvoudPc behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 EenvoudPc is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. EenvoudPc is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal één week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch of via e-mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door EenvoudPc herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal EenvoudPc de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en EenvoudPc komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van EenvoudPc gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. EenvoudPc garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die EenvoudPc in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EenvoudPc worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door EenvoudPc.

 

4. Betaling

4.1 Het totale bedrag dient te worden betaald bij aflevering van het product per internetbankieren of contant. EenvoudPc kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Op het moment dat er een akkoord wordt gegeven per e-mail of mondeling dan zal de bestelling door EenvoudPc worden gedaan. De leveringstijd bedraagt ongeveer één (1) dag.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Tevredenheidsgarantie

6.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met EenvoudPc aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Na up- of downgrade hardware bij een computer of laptop geldt de herroepingsrecht niet (bijvoorbeeld het zelf plaatsen videokaart, ram geheugen of SSD). Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

6.2 EenvoudPc is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen-die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

6.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt EenvoudPc binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan EenvoudPc betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met EenvoudPc is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Op door EenvoudPc geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

  • 1 jaar carry-in garantie op EenvoudPc nieuwe desktop PC’s.
  • Standaard 1 jaar carry-in garantie op alle nieuwe laptops.
  • 3 jaar on-site garantie op Samsung monitoren. 3 jaar carry-in garantie op Acer monitoren.
  • 1 jaar carry-in garantie op printers.
  • Geen garantie op supplies.
  • 3 maanden carry-in garantie op refurbished computers en laptops.
  • Geen garantie service op software.

Voor soft- en hardware problemen komen wij op afspraak langs tegen betaling van 45,- euro per uur exclusief btw en 15,- euro exclusief btw voorrijkosten.

8.2 EenvoudPc is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. EenvoudPc voorziet geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien EenvoudPc om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EenvoudPc of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5 De Koper is gehouden EenvoudPc te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen EenvoudPc zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.6 Het is mogelijk dat EenvoudPc op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. EenvoudPc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is EenvoudPc niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij EenvoudPc, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EenvoudPc, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 EenvoudPc zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

11.2 EenvoudPc neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van EenvoudPc of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

13.1 In afwijking van artikel 12 kunnen consumenten Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van EenvoudPc of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met EenvoudPc, voor te leggen aan de Geschillencommissie.

13.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan EenvoudPc heeft voorgelegd.

13.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan EenvoudPc is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.4 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is EenvoudPc aan deze keuze gebonden. Wanneer EenvoudPc dat wil, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door EenvoudPc schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt EenvoudPc de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

14. Diversen

14.1 EenvoudPc is gevestigd te (2251 BT) Voorschoten, Treubstraat 17, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28112716. Het BTW-identificatienummer is NL002188388B43. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan EenvoudPc op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@eenvoudpc.nl

14.2 De EenvoudPc helpdesk is bereikbaar op tel.: 085-0656632 en 7 dagen per week bereikbaar tussen 09.00-21.00 uur.

14.3 EenvoudPc streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails (info@eenvoudpc.nl) binnen 24 uur te beantwoorden.